Trasplantament de còrnia

A

Què és?

 

La queratoplàstia penetrant és una cirurgia en què es reemplaça la totalitat de l’espessor de la còrnia compromesa i se la substitueix per un “botó” de còrnia donant (teixit corneal circular, el diàmetre del qual varia segons la patologia a resoldre). Els passos a seguir són els següents:

 

Obtenció del material corneal donant
Tall i extracció de la còrnia del pacient deixant un sector perifèric la mida del qual dependrà del diàmetre corneal programat per al trasplantament
Sutura del “botó” corneal donant per “tapar” la finestra deixada en la còrnia del pacient.

 

Quan es realitza? Objectius Riscs

B

Quan es realitza?

 

Es realitza per:

 

Millorar l’agudesa visual
Per restaurar l’estructura corneal alterada
Per reduir el dolor, extreure teixit corneal que s’ha aprimat, infectat o perforat o per pèrdua traumàtica d’aquest teixit
Per restablir una aparença normal en un ull amb un potencial limitat de visió

 

Què és? Objectius Riscs

C

Objectius

 

El benefici que s’espera aconseguir dependrà de l’objectiu amb què s’ha realitzat el trasplantament de la còrnia.

Si aquest fos òptic, el benefici que s’espera aconseguir és que el pacient tingui una còrnia el més transparent possible amb una forma i espessor que s’aproximi a la d’una còrnia normal. Això permetrà que el pacient aconsegueixi una visió acceptable que dependrà del tipus de malaltia que hagi obligat a efectuar el trasplantament i de l’evolució postoperatòria de la còrnia donant i de l’ull receptor.

Si l’objectiu és restaurar l’estructura corneal alterada, el benefici serà estructural, és a dir, que la còrnia tingui una estructura i resistència adequades.

Si l’objectiu és terapèutic, el benefici esperat serà intentar resoldre la patologia que compromet la còrnia.

 

Què és? Quan es realitza? Riscs

D

Riscs

 

Tota intervenció quirúrgica comporta algun tipus de risc. Tot i trobar-nos davant d’una tècnica d’eficàcia suficientment contrastada en un gran número de pacients, no està exempta de potencials complicacions, com ara:

 

Rebuig del trasplantament
Alteracions òptiques postoperatòries
Glaucoma postoperatori
Endoftalmitis

 

Què és? Quan es realitza? Objectius