15/10/2012

Un sistema pioner de signatura digital

L’institut Lleida d’Oftalmologia (ILO) posa en marxa un sistema pioner de signatura digital. El sistema garanteix la seguretat jurídica en la relació entre pacient i centre i permetrà estalviar temps i espai, reduir el risc de pèrdua de documents i respectar el medi ambient.

 

L’Institut Lleida d’Oftalmologia (ILO) ha presentat aquest matí el nou sistema innovador de signatura digital, ViD Signer, que han integrat al sistema informàtic de la clínica i amb el que garanteixen la seguretat jurídica en la relació entre pacient i clínica i preveuen eliminar el 100 per cent dels documents en formar paper. El Dr. Rafael Ferreruela ha estat l’encarregat de presentar el nou sistema acompanyat de la Dra. Rosa Pérez, presidenta del Col·legi de Metges de Lleida, Andreu Bru, director de Noves Tecnologies de PIMEC, i Santi Casas, soci fundador de ValidatedID, empresa creadora de ViD Signer, el nou sistema de signatura digital. 

 

En aquest sentit, l’ILO ja fa ús intensiu de les tecnologies en la major part dels processos facultatius, administratius i d’arxiu, però hi havia dos documents que, per les seves característiques legals, requerien de la firma del pacient. Aquests dos documents són el d’acceptació de la gestió de les dades personals (LOPD) i el document de consentiment informat. 

 

Amb el nou sistema de signatura digital, aquests dos documents ja es poden fer de manera digital amb total seguretat jurídica, mitjançant un servei d’enregistrament de firmes manuscrites sobre dispositius tàctils (tabletes o kiosk), integrant-les en forma de firma electrònica avançada en aquests documents i, tot això, sense cap intervenció de les parts i en un entorn còmode i fiable. A més, el sistema compta amb un lector de targeta on el metge ha d’introduir el seu carnet del Col·legi de Metges i, automàticament, pot procedir a signar els documents de consentiment informat que té pendents de firmar. 

 

Amb la posada en marxa del servei ViD Signer, l’ILO tanca el cercle d’integració de tots els procediments documentals, incorporant aquests documents directament a l’historial clínic electrònic del pacient, aconseguint una millora de la productivitat, un millor servei al client amb total seguretat jurídica en la signatura de documents. Durant la presentació, el Dr. Rafael Ferreruela ha destacat que aquest nou sistema “afegeix garantia de seguretat jurídica tant a pacients com metges a l’hora de signar documents que són molt rellevants en la pràctica mèdica com és el cas del consentiment informat”. 

 

Aquest projecte s’ha dut a terme sota la supervisió de PIMEC i l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) i per desenvolupar-lo s’ha apostat per l’empresa catalana ValidatedID, una enginyeria informàtica,especialitzada en tecnologies d’identitat i seguretat digital, creadora de ViD Signer. Segons ha explicat Santi Casas, “ViD Signer és un servei de signatura electrònica que combina la seguretat de la tecnologia criptogràfica amb la facilitat d’ús de la signatura manuscrita”. 

 

Per la seva banda, Andreu Bru ha destacat que “aquest projecte que avui veu la llum de la mà d’ILO suposa un benefici per al centre, per als pacients, per al medi ambient i per a tota la societat” i ha afegit que “estem convençuts que aquest sistema arribarà a més clíniques privades i públiques”.

 

En la seva intervenció, Rosa Pérez ha felicitat l’ILO per la iniciativa, “suposa un avenç de confiança en la relació metge pacient i veiem una gran projecció per al futur”. 

 

Aquest sistema és aplicable a qualsevol altre sector on firmar documents sense haver de imprimir-los en paper representi un estalvi econòmic, no solament per l’estalvi directe, si no per l’evident millora en la gestió dels documents arxivats.

 

El sistema garanteix la seguretat jurídica en la relació entre pacient i centre i permetrà estalviar temps i espai, reduir el risc de pèrdua de documents i respectar el medi ambient  L’Institut Lleida d’Oftalmologia (ILO) ha presentat aquest matí el nou sistema innovador de signatura digital, ViD Signer, que han integrat al sistema informàtic de la clínica i amb el que garanteixen la seguretat jurídica en la relació entre pacient i clínica i preveuen eliminar el 100 per cent dels documents en formar paper. El Dr. Rafael Ferreruela ha estat l’encarregat de presentar el nou sistema acompanyat de la Dra. Rosa Pérez, presidenta del Col·legi de Metges de Lleida, Andreu Bru, director de Noves Tecnologies de PIMEC, i Santi Casas, soci fundador de ValidatedID, empresa creadora de ViD Signer, el nou sistema de signatura digital. En aquest sentit, l’ILO ja fa ús intensiu de les tecnologies en la major part dels processos facultatius, administratius i d’arxiu, però hi havia dos documents que, per les seves característiques legals, requerien de la firma del pacient. Aquests dos documents són el d’acceptació de la gestió de les dades personals (LOPD) i el document de consentiment informat. Amb el nou sistema de signatura digital, aquests dos documents ja es poden fer de manera digital amb total seguretat jurídica, mitjançant un servei d’enregistrament de firmes manuscrites sobre dispositius tàctils (tabletes o kiosk), integrant-les en forma de firma electrònica avançada en aquests documents i, tot això, sense cap intervenció de les parts i en un entorn còmode i fiable. A més, el sistema compta amb un lector de targeta on el metge ha d’introduir el seu carnet del Col·legi de Metges i, automàticament, pot procedir a signar els documents de consentiment informat que té pendents de firmar. Amb la posada en marxa del servei ViD Signer, l’ILO tanca el cercle d’integració de tots els procediments documentals, incorporant aquests documents directament a l’historial clínic electrònic del pacient, aconseguint una millora de la productivitat, un millor servei al client amb total seguretat jurídica en la signatura de documents. Durant la presentació, el Dr. Rafael Ferreruela ha destacat que aquest nou sistema “afegeix garantia de seguretat jurídica tant a pacients com metges a l’hora de signar documents que són molt rellevants en la pràctica mèdica com és el cas del consentiment informat”. Aquest projecte s’ha dut a terme sota la supervisió de PIMEC i l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) i per desenvolupar-lo s’ha apostat per l’empresa catalana ValidatedID, una enginyeria informàtica, especialitzada en tecnologies d’identitat i seguretat digital, creadora de ViD Signer. Segons ha explicat Santi Casas, “ViD Signer és un servei de signatura electrònica que combina la seguretat de la tecnologia criptogràfica amb la facilitat d’ús de la signatura manuscrita”. Per la seva banda, Andreu Bru ha destacat que “aquest projecte que avui veu la llum de la mà d’ILO suposa un benefici per al centre, per als pacients, per al medi ambient i per a tota la societat” i ha afegit que “estem convençuts que aquest sistema arribarà a més clíniques privades i públiques”. En la seva intervenció, Rosa Pérez ha felicitat l’ILO per la iniciativa, “suposa un avenç de confiança en la relació metge pacient i veiem una gran projecció per al futur”. Aquest sistema és aplicable a qualsevol altre sector on firmar documents sense haver de imprimir-los en paper representi un estalvi econòmic, no solament per l’estalvi directe, si no per l’evident millora en la gestió dels documents arxivats.

El sistema garanteix la seguretat jur?ca en la relaci????tre pacient i centre i permetr?stalviar temps i espai, reduir el risc de p?ua de documents i respectar el medi ambient.
 
L’Institut Lleida d?ftalmologia (ILO) ha presentat aquest mat?l nou sistema innovador de signatura digital, ViD Signer, que han integrat al sistema inform?c de la cl?ca i amb el que garanteixen la seguretat jur?ca en la relaci????tre pacient i cl?ca i preveuen eliminar el 100 per cent dels documents en formar paper. El Dr. Rafael Ferreruela ha estat l?ncarregat de presentar el nou sistema acompanyat de la Dra. Rosa P?z, presidenta del Col?egi de Metges de Lleida, Andreu Bru, director de Noves Tecnologies de PIMEC, i Santi Casas, soci fundador de ValidatedID, empresa creadora de ViD Signer, el nou sistema de signatura digital. 
 
En aquest sentit, l?LO ja fa ????ntensiu de les tecnologies en la major part dels processos facultatius, administratius i d?rxiu, per???? havia dos documents que, per les seves caracter?iques legals, requerien de la firma del pacient. Aquests dos documents s????l d?cceptaci???? la gesti???? les dades personals (LOPD) i el document de consentiment informat. 
 
Amb el nou sistema de signatura digital, aquests dos documents ja es poden fer de manera digital amb total seguretat jur?ca, mitjan?t un servei d’enregistrament de firmes manuscrites sobre dispositius t?ils (tabletes o kiosk), integrant-les en forma de firma electr????a avan?a en aquests documents i, tot aix????ense cap intervenci???? les parts i en un entorn c????e i fiable. A m? el sistema compta amb un lector de targeta on el metge ha d?ntroduir el seu carnet del Col?egi de Metges i, autom?cament, pot procedir a signar els documents de consentiment informat que t?endents de firmar. 
 
Amb la posada en marxa del servei ViD Signer, l?LO tanca el cercle d?ntegraci???? tots els procediments documentals, incorporant aquests documents directament a l?istorial cl?c electr???? del pacient, aconseguint una millora de la productivitat, un millor servei al client amb total seguretat jur?ca en la signatura de documents. Durant la presentaci????l Dr. Rafael Ferreruela ha destacat que aquest nou sistema ?fegeix garantia de seguretat jur?ca tant a pacients com metges a l?ora de signar documents que s????olt rellevants en la pr?ica m?ca com ?el cas del consentiment informat? 
 
Aquest projecte s?a dut a terme sota la supervisi???? PIMEC i l?ssociaci????talana d?ntitats de Salut (ACES) i per desenvolupar-lo s?a apostat per l?mpresa catalana ValidatedID, una enginyeria inform?ca,especialitzada en tecnologies d?dentitat i seguretat digital, creadora de ViD Signer. Segons ha explicat Santi Casas, ?iD Signer ?un servei de signatura electr????a que combina la seguretat de la tecnologia criptogr?ca amb la facilitat d?s de la signatura manuscrita? 
 
Per la seva banda, Andreu Bru ha destacat que “aquest projecte que avui veu la llum de la m?’ILO suposa un benefici per al centre, per als pacients, per al medi ambient i per a tota la societat” i ha afegit que “estem conven?s que aquest sistema arribar? m?cl?ques privades i p????ques”.
 
En la seva intervenci????osa P?z ha felicitat l?LO per la iniciativa, “suposa un aven?e confian?en la relaci????tge pacient i veiem una gran projecci????r al futur”. 
 
Aquest sistema ?aplicable a qualsevol altre sector on firmar documents sense haver de imprimir-los en paper representi un estalvi econ????, no solament per l?stalvi directe, si no per l?vident millora en la gesti????ls documents arxivats.
El sistema garanteix la seguretat jur?ca en la relaci????tre pacient i centre i permetr?stalviar temps i espai, reduir el risc de p?ua de documents i respectar el medi ambient  L’Institut Lleida d?ftalmologia (ILO) ha presentat aquest mat?l nou sistema innovador de signatura digital, ViD Signer, que han integrat al sistema inform?c de la cl?ca i amb el que garanteixen la seguretat jur?ca en la relaci????tre pacient i cl?ca i preveuen eliminar el 100 per cent dels documents en formar paper. El Dr. Rafael Ferreruela ha estat l?ncarregat de presentar el nou sistema acompanyat de la Dra. Rosa P?z, presidenta del Col?egi de Metges de Lleida, Andreu Bru, director de Noves Tecnologies de PIMEC, i Santi Casas, soci fundador de ValidatedID, empresa creadora de ViD Signer, el nou sistema de signatura digital. En aquest sentit, l?LO ja fa ????ntensiu de les tecnologies en la major part dels processos facultatius, administratius i d?rxiu, per???? havia dos documents que, per les seves caracter?iques legals, requerien de la firma del pacient. Aquests dos documents s????l d?cceptaci???? la gesti???? les dades personals (LOPD) i el document de consentiment informat. Amb el nou sistema de signatura digital, aquests dos documents ja es poden fer de manera digital amb total seguretat jur?ca, mitjan?t un servei d’enregistrament de firmes manuscrites sobre dispositius t?ils (tabletes o kiosk), integrant-les en forma de firma electr????a avan?a en aquests documents i, tot aix????ense cap intervenci???? les parts i en un entorn c????e i fiable. A m? el sistema compta amb un lector de targeta on el metge ha d?ntroduir el seu carnet del Col?egi de Metges i, autom?cament, pot procedir a signar els documents de consentiment informat que t?endents de firmar. Amb la posada en marxa del servei ViD Signer, l?LO tanca el cercle d?ntegraci???? tots els procediments documentals, incorporant aquests documents directament a l?istorial cl?c electr???? del pacient, aconseguint una millora de la productivitat, un millor servei al client amb total seguretat jur?ca en la signatura de documents. Durant la presentaci????l Dr. Rafael Ferreruela ha destacat que aquest nou sistema ?fegeix garantia de seguretat jur?ca tant a pacients com metges a l?ora de signar documents que s????olt rellevants en la pr?ica m?ca com ?el cas del consentiment informat? Aquest projecte s?a dut a terme sota la supervisi???? PIMEC i l?ssociaci????talana d?ntitats de Salut (ACES) i per desenvolupar-lo s?a apostat per l?mpresa catalana ValidatedID, una enginyeria inform?ca, especialitzada en tecnologies d?dentitat i seguretat digital, creadora de ViD Signer. Segons ha explicat Santi Casas, ?iD Signer ?un servei de signatura electr????a que combina la seguretat de la tecnologia criptogr?ca amb la facilitat d?s de la signatura manuscrita? Per la seva banda, Andreu Bru ha destacat que “aquest projecte que avui veu la llum de la m?’ILO suposa un benefici per al centre, per als pacients, per al medi ambient i per a tota la societat” i ha afegit que “estem conven?s que aquest sistema arribar? m?cl?ques privades i p????ques”. En la seva intervenci????osa P?z ha felicitat l?LO per la iniciativa, “suposa un aven?e confian?en la relaci????tge pacient i veiem una gran projecci????r al futur”. Aquest sistema ?aplicable a qualsevol altre sector on firmar documents sense haver de imprimir-los en paper representi un estalvi econ????,El sistema garanteix la seguretat jurídica en la relació entre pacient i centre i permetrà estalviar temps i espai, reduir el risc de pèrdua de documents i respectar el medi ambient.
 
L’Institut Lleida d’Oftalmologia (ILO) ha presentat aquest matí el nou sistema innovador de signatura digital, ViD Signer, que han integrat al sistema informàtic de la clínica i amb el que garanteixen la seguretat jurídica en la relació entre pacient i clínica i preveuen eliminar el 100 per cent dels documents en formar paper. El Dr. Rafael Ferreruela ha estat l’encarregat de presentar el nou sistema acompanyat de la Dra. Rosa Pérez, presidenta del Col·legi de Metges de Lleida, Andreu Bru, director de Noves Tecnologies de PIMEC, i Santi Casas, soci fundador de ValidatedID, empresa creadora de ViD Signer, el nou sistema de signatura digital. 
 
En aquest sentit, l’ILO ja fa ús intensiu de les tecnologies en la major part dels processos facultatius, administratius i d’arxiu, però hi havia dos documents que, per les seves característiques legals, requerien de la firma del pacient. Aquests dos documents són el d’acceptació de la gestió de les dades personals (LOPD) i el document de consentiment informat. 
 
Amb el nou sistema de signatura digital, aquests dos documents ja es poden fer de manera digital amb total seguretat jurídica, mitjançant un servei d’enregistrament de firmes manuscrites sobre dispositius tàctils (tabletes o kiosk), integrant-les en forma de firma electrònica avançada en aquests documents i, tot això, sense cap intervenció de les parts i en un entorn còmode i fiable. A més, el sistema compta amb un lector de targeta on el metge ha d’introduir el seu carnet del Col·legi de Metges i, automàticament, pot procedir a signar els documents de consentiment informat que té pendents de firmar. 
 
Amb la posada en marxa del servei ViD Signer, l’ILO tanca el cercle d’integració de tots els procediments documentals, incorporant aquests documents directament a l’historial clínic electrònic del pacient, aconseguint una millora de la productivitat, un millor servei al client amb total seguretat jurídica en la signatura de documents. Durant la presentació, el Dr. Rafael Ferreruela ha destacat que aquest nou sistema “afegeix garantia de seguretat jurídica tant a pacients com metges a l’hora de signar documents que són molt rellevants en la pràctica mèdica com és el cas del consentiment informat”. 
 
Aquest projecte s’ha dut a terme sota la supervisió de PIMEC i l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) i per desenvolupar-lo s’ha apostat per l’empresa catalana ValidatedID, una enginyeria informàtica,especialitzada en tecnologies d’identitat i seguretat digital, creadora de ViD Signer. Segons ha explicat Santi Casas, “ViD Signer és un servei de signatura electrònica que combina la seguretat de la tecnologia criptogràfica amb la facilitat d’ús de la signatura manuscrita”. 
 
Per la seva banda, Andreu Bru ha destacat que “aquest projecte que avui veu la llum de la mà d’ILO suposa un benefici per al centre, per als pacients, per al medi ambient i per a tota la societat” i ha afegit que “estem convençuts que aquest sistema arribarà a més clíniques privades i públiques”.
 
En la seva intervenció, Rosa Pérez ha felicitat l’ILO per la iniciativa, “suposa un avenç de confiança en la relació metge pacient i veiem una gran projecció per al futur”. 
 
Aquest sistema és aplicable a qualsevol altre sector on firmar documents sense haver de imprimir-los en paper representi un estalvi econòmic, no solament per l’estalvi directe, si no per l’evident millora en la gestió dels documents arxivats.
El sistema garanteix la seguretat jurídica en la relació entre pacient i centre i permetrà estalviar temps i espai, reduir el risc de pèrdua de documents i respectar el medi ambient  L’Institut Lleida d’Oftalmologia (ILO) ha presentat aquest matí el nou sistema innovador de signatura digital, ViD Signer, que han integrat al sistema informàtic de la clínica i amb el que garanteixen la seguretat jurídica en la relació entre pacient i clínica i preveuen eliminar el 100 per cent dels documents en formar paper. El Dr. Rafael Ferreruela ha estat l’encarregat de presentar el nou sistema acompanyat de la Dra. Rosa Pérez, presidenta del Col·legi de Metges de Lleida, Andreu Bru, director de Noves Tecnologies de PIMEC, i Santi Casas, soci fundador de ValidatedID, empresa creadora de ViD Signer, el nou sistema de signatura digital. En aquest sentit, l’ILO ja fa ús intensiu de les tecnologies en la major part dels processos facultatius, administratius i d’arxiu, però hi havia dos documents que, per les seves característiques legals, requerien de la firma del pacient. Aquests dos documents són el d’acceptació de la gestió de les dades personals (LOPD) i el document de consentiment informat. Amb el nou sistema de signatura digital, aquests dos documents ja es poden fer de manera digital amb total seguretat jurídica, mitjançant un servei d’enregistrament de firmes manuscrites sobre dispositius tàctils (tabletes o kiosk), integrant-les en forma de firma electrònica avançada en aquests documents i, tot això, sense cap intervenció de les parts i en un entorn còmode i fiable. A més, el sistema compta amb un lector de targeta on el metge ha d’introduir el seu carnet del Col·legi de Metges i, automàticament, pot procedir a signar els documents de consentiment informat que té pendents de firmar. Amb la posada en marxa del servei ViD Signer, l’ILO tanca el cercle d’integració de tots els procediments documentals, incorporant aquests documents directament a l’historial clínic electrònic del pacient, aconseguint una millora de la productivitat, un millor servei al client amb total seguretat jurídica en la signatura de documents. Durant la presentació, el Dr. Rafael Ferreruela ha destacat que aquest nou sistema “afegeix garantia de seguretat jurídica tant a pacients com metges a l’hora de signar documents que són molt rellevants en la pràctica mèdica com és el cas del consentiment informat”. Aquest projecte s’ha dut a terme sota la supervisió de PIMEC i l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) i per desenvolupar-lo s’ha apostat per l’empresa catalana ValidatedID, una enginyeria informàtica, especialitzada en tecnologies d’identitat i seguretat digital, creadora de ViD Signer. Segons ha explicat Santi Casas, “ViD Signer és un servei de signatura electrònica que combina la seguretat de la tecnologia criptogràfica amb la facilitat d’ús de la signatura manuscrita”. Per la seva banda, Andreu Bru ha destacat que “aquest projecte que avui veu la llum de la mà d’ILO suposa un benefici per al centre, per als pacients, per al medi ambient i per a tota la societat” i ha afegit que “estem convençuts que aquest sistema arribarà a més clíniques privades i públiques”. En la seva intervenció, Rosa Pérez ha felicitat l’ILO per la iniciativa, “suposa un avenç de confiança en la relació metge pacient i veiem una gran projecció per al futur”. Aquest sistema és aplicable a qualsevol altre sector on firmar documents sense haver de imprimir-los en paper representi un estalvi econòmic, no solament per l’estalvi directe, si no per l’evident millora en la gestió dels documents arxivats.

T'ajudem a veure i veure't millor

Si la teva salut visual es una prioritat, tenim molt en comú
Demanar cita
Demanar cita
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram